2022.január.13 - Üröm

Átlátható Ürömért

Átlátható Ürömért
Tartalomhoz ugrás

2022.január.13

Web

Ilyen például az önkormányzat forgalomképes vagyona vagy a Völgyliget Lakópark belterületbe vonásáért kapott fejlesztési hozzájárulás összege.
Valószínűleg nem véletlen, hogy sok közadat nem található meg, és nem is adják ki. Az adatok nyilvánossá tételével szétfoszlana az Ürömi Tükörben közzétett „minden szép, minden jó és mindenki meg van elégedve” kép az önkormányzat munkájával kapcsolatban.
Íme az önkormányzat válaszai a feltett kérdésekre:
Németh Csaba (Átlátható Ürömért Civil Társaság) részéről írásban feltett kérdések a 2021. december 15-i közmeghallgatásra  a kérdésekre adott önkormányzati válaszok:
1.)  Tervezi-e az önkormányzat kerékpáros utal« építését? Ebben az ügyben kikérik-e a lakosság véleményét? Ha igen, akkor mikor, milyen formában?
Válasz :Egyenlőre nem tervezi. A község útjai keskenyek, forgalmasak, az út melletti területek nem önkormányzati tulajdonban vannak , így útszélesítéssel sem lehet kerékpáros nyomvonalat kialakítani.
2.)  Megtörtént-e a művelődési ház tisztasági festése? Mikorra tervezik a teljes felújítást vagy egy új épület építését? A 2021. évben mennyi pénzt fordítottak programokra, koncertekre az Ürömi Napok rendezvényen kívül?
Válasz: Nem volt tisztasági festés. Üröm Község Önkormányzat Képviselőtestülete 68/2021(IX.22) Kt.számú határozatával felajánlotta a Közösségi ház ingatlanát a kormányzati támogatással létesítendő Csoóri Sándor Kulturális Központ megvalósításához.
Programokra az Ürömi Napok nélkül 839.000. -Ft-ot fordított az intézmény.
3.)  A könyvtár részére 2021. évben mekkora összegben vásároltak új könyveket?
Válasz 1.845.804 -Ft összegben
4.)  A művelődési ház igazgatójának /Papp Ákos/ mekkora összesen az éves bruttó jövedelme cafeteria, jutalom, stb?
Válasz: 2021.évben :bruttó: 3.879.600 éves jövedelem, bruttó: 270.000. -Ft, nettó
85.000. -Ft cafeteria
5.)  Völgyliget-lakópark esetében az összes belterületbe vonást figyelembe véve Üröm mekkora összegű településfejlesztési hozzájárulást kapott? Mire költötte az önkormányzat ezt az összeget?
Válasz: A 021 hrsz-u külterületi ingatlan belterületbe vonásával kapcsolatos döntések- igy a háttérfejlesztési támogatásról szóló döntések is 2012. évben kerültek meghozatalra a Képviselő-testület részéről. Az akkor hozott határozatok nyilvánosak, az önkormányzat a település működésére minden évben az állami normatíva mellé saját forrást rendelt, a beruházások - a pályázati forrásokon felül- szintén saját forrásból valósultak meg. Az önkormányzat lekötött befektetési pénzeszközállománya 2020. december 31én 407.754.301. Ft volt.
6.)  A településen a 2020-2021. évben milyen beruházások történtek és mekkora összegben a csapadékvízelvezetés terén? 2022. évben ugyancsak csapadékvízelvezetés területén milyen beruházások várhatóak, mekkora összegben?
Válasz:
2020. évben- Kecskerágó út + csapadékvíz elvezetés 11 millió Ft + Áfa vis maior támogatás patak rekonstrukció bruttó 27.702 000 Ft. pótmunkák bruttó 5.739.069. -Ft.
              - Völgyliget védművek 150.000. -Ft+Áfa
2021.évben - Fenyves utcai magánovi előtti közterületen csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója, vízelvezető árok átalakítása, vízgyűjtő tározó kiépítése. A munkák bekerülési költsége bruttó 3181,668,- Ft,
-Asztalos u. 17. sz. előtti útszegély vízelvezetés. A munkák bekerülési költsége bruttó 774,700.- Ft.
-Mészégető utca aljánál vízelvezető rács újjáépítése, folyóka, áteresz, víznyelő kitakarítása. A munkák bekerülési költsége bruttó: 2.032.000,- Ft
              Csapadékvíz elvezető folyóka kiépítése barkácsbolttal szemben: 2 db burkolt levezető folyóka betonozása, valamint burkolása gyephézagos térkővel A munkák bekerülési költsége bruttó.' 342.900.- Ft ,
Tücsök utcai befogadó:139 millió Ft + Áfa, pótmunka 3,5 millió Ft + Áfa 2022. évben a Völgyljget csapadékvíz elvezetés + útépítés, a csapadékvízelvezetésre a TOP Plusz 1.21, pályázatnál pályázik az Önkormányzat
7.)  Mikorra készül el az új bölcsőde szoba?
Válasz: eredeti határidő: 2022, szeptember 1. módosított határidő: 2022.
december 31
8.)  Az önkormányzat tulajdonában mekkora értékben vannak forgalomképes földterületek, ebből mennyi a belterületi földterület?
Válasz: 19/2020 ( X.29) az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyrajzi számonként tartalmazza a forgalomképes ingatlanokat.
9.)  A 2021. éven hány darab fát ültetett el az önkormányzat közterületen?
Válasz: 2021.évben nem volt fatelepítés
10.)A 2021. év nyarán több vízkorlátozás is volt a településen. Ennek mi volt az oka? A vízközmű-hálózat kinek a tulajdona? Az önkormányzat a következő években tervezi-e a fejlesztését?
Válasz: A globális felmelegedés okozta nagy meleg, nő a vízfogyasztás, csökken a parti kutak vízhozama, a község lakosságszáma nő. Vízközmű hálózat nincs, vízközmű hálózat van, a víz vezeték állami tulajdon, a csatornahálózat Ürömön önkormányzati tulajdon.
Budapest Főváros- Pilisborosjenő község Önkormányzata -üröm Község
Önkormányzata konzorciumi megállapodása megkötése folyamatban van, ez
Ürömön egy több száz milliós csatornahálózat rekonstrukciót eredményezhet.
11.)A közterület-felügyelő a 2021. évben hány ügyben járt el? Ezekben az ügyekben mekkora összegű bírságot szabott ki az önkormányzat idáig?
Válasz: 47 db. ügy, 50.000,-.F hatósági bírság
12.)Környezetvédelemre 2021. évben mekkora összeget költött az önkormányzat, és ezek milyen beruházások voltak?
2021 évi környezetvédelmi intézkedések, beruházások és azok költségei:
A tisztább levegőnk érdekében 2021 január 1-ével Üröm Község Képviselő-testülete a 12/2014 (VI. 27.) számú Önk.rend 5. alapján szabályozott kerti hulladék égetésére alkotott rendelet hatályon kívül lett helyezve. Ezt követően a kerti hulladék égetése TILOS!
Újabb szolgáltatás! A környezettudatos gondolkodást szem előtt tartva megszervezésre került a lakosságnál keletkezett és összegyűjtött használt sütőolaj begyűjtése. A gyűjtés szabályait az elszállítást végző cég határozta meg, miszerint a háztartásban keletkezett sütőolaj az általa biztosított 240 literes, sárga színű, műanyag és zárható gyűjtőedényben, zárható tetejű műanyag palackban vagy befőttesüvegben helyezhető el. A gyűjtőedények ürítését és elszállítást a Biotrans Környezetirányítási és Hulladékgazdálkodási Kft. végzi. A gyújtópont a Polgármesteri Hivatal és az Idősek Klubja udvarán található. A szolgáltatás az Önkormányzat részére költséggel nem jár.
Ebben az évben előszőr került sor a lakosság által összegyűjtött veszélyes és elektronikai hulladék Szolgáltatóval történő elszállíttatására, melyre a járványügyi helyzetre való tekintettel a szerződésben foglalt 2020 novemberében esedékes elszállításra csak 2021. június 26-án került sor. így ebben az évben az elektronikai hulladék begyűjtése 2 alkalommal történt meg. (Ebben az elszállítási időszakban a Szolgáltatóval történő határozott fellépésnek és a jó kommunikációnak köszönhetően az Önkormányzat részére plusz költséget nem jelentett. Az előző elszállítási időszakban (2019 év) hasonló mennyiségű veszélyes és elektronikai hulladék elszállítása 2.895.651 Ft-ba került.)
A rendkívüli zöldhulladék elszállítás a korábbi évekhez hasonlóan ismételten megszervezésre került, 2021. 12. 11-én. Az őszi zöldhulladék elszállításának teljes költségét az Önkormányzat finanszírozta. Ennek költsége 3.827.880 milló Ft.
-Elhagyott hulladék: Az előző évhez hasonlóan nagy figyelmet fordítottunk az elhagyott hulladékok felderítésére, az ott elhelyezett hulladékok elszállítására és a lerakóhely végleges felszámolására. Több hatósági eljárást indítottunk, hivatalból és bejelentés alapján is, illetve nagy erővel dolgoztunk össze a „Hulladék Radať' alkalmazást működtetőivel. Ezen eljárások alapján felderített és a hulladék tulajdonosaként beazonosított személyekkel eljártunk, megvizsgáltuk a lakhelyükön rendelkeznek-e hulladék elszállítására szerződéssel. Szükség esetén kötelezéseket bocsátottunk ki, vagy a hulladék elszállítási szerződés megkötésére köteleztük az érintett ügyfelet. A jelentés időszakában 30 db hatósági eljárások lefolytatására került sor, melyek következtében, illetve a lakosság köreiben történő elterjedését követően, a bejelentések száma csökkent, így az eljárások lefolytatása visszatartó erőnek bizonyult.
Hulladékgazdálkodási bírság kiszabására 3 esetben került sor melynek összege 50 ezer forint volt. A közösségi együttélés szabályairól szóló, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet 14/2021. (X. 27.) számon ismételten módosításra került, mely kiegészült a közterületi zöldfelület védelme érdekében a közterületi növények telepítésének és karbantartásának szabályaival, a magánterületek zöldfelületeinek védelme érdekében, a növények telepítésére és karbantartására vonatkozó előírásokkal.
Településegészégügy szempontjából történő intézkedés: Az önkormányzat megrendelése alapján Üröm Község közterületein 2021. szeptember 17. és - szeptember 24. közötti időszakban rágcsáló irtás történt, mivel a település lakosságától több bejelentés is érkezett a rágcsálók elszaporodására vonatkozóan.
Zöld terület és zöld felület védelmében az önkormányzat tulajdonát képező erdő terület karbantartása szakképzett erdész megbízásával megtörtént
Nagy feladatot adott a közterületeken lévő fák karbantartására, az utcák beláthatóságát a közlekedést akadályozó növényzet metszése, és eltávolítása. Településünk régi utcáiban, (Kossuth, Rákóczi F. utca Rákóczi F. köz, Jókai, Fó utca, Dózsa Gy u.) a közterületen a parkokban és játszótereken lévő veszélyessé vált fák kivágását, illetve szükség szerinti gallyazása és karbantartása. A futópálya teljes hosszában a zöld terület folyamatos kaszálása, az ott lévő fásszárú növények kiszáradt ágainak gallyazása szakemberek bevonásál történt meg. A Cigánypatak melletti zöld sávban, illetve a patakmederben lévő veszélyes kiszáradtt fa és bokor kivágása összegyűjtése és elszállítása. Ezek költsége: 1,5 millió.- Ft. volt.
Zaj: A környezetvédelmi programban javasolt intézkedési ütemterv szerint a környezeti és települési zaj csökkentése, illetve a helyi zajvédelmi rendelet előírásai szerint a fenti időszakban 6 alkalommal történt zajvédelmi intézkedés, melyek általánosságban a lakóházak építésével függött össze. Ezen ügyekben a hatósági eljárásokat lefolytattuk. Zajjal határérték megállapítása ügyében a Pest Megyei Kormányhivatal 8 esetben jelölte ki településünk környezetvédelmi hatóságát, ezen eljárások a jogszabályokban előírtak szerint elbírálásra kerültek.
13.)                   Miért alkalmazzák törvénytelenül az építményadót? A rossz értelmezés alapján az önkormányzat évek alatt többszázmilliós adóbevételtől esett el. Ezért ki a felelős? Ezügyben miért nem történt idáig felelősségre vonás? Mikor fogja újra módosítani az önkormányzat az építményadót?
Válasz: Az építményadó módosítás 2019,.évben történt. Egyes rendelkezései 2021.júniusában hatályon kívül kellett helyezni, a Kormányhivatal törvényességi észrevétele lapján. Visszamenőleges hatály tilalma miatt az addig meghozott adórendelet alapján beszedett építményadó jogos volt, az Alkotmánybíróságon nem indult eljárás ezt megelőzően.2020 április 01 napjától ( új jegyző munkába állása) nincs téves jogértelmezés . A törvényességi észrevétel során hatályon kívül helyezett rendelkezések helyett a Kormány rendelkezései alapján 2021. évben és 2022 évben sem lehet új szabályozást alkotni, a súlyosbítási tilalom miatti, így minden természetes személy ingatlantulajdonos számára a legnagyobb 160 m2 mentességet meg kellett adni. Ha a központi jogi szabályozás engedj az adórendelet módosítását, úgy a közteherviselés szabályai figyelembe vételével módosíthatja a Képviselő-testület az adórendeletet.
14.)                   Milyen elképzelése van az önkormányzatnak a kaotikus közlekedés, parkolás fejlesztésére?
Válasz: A Képviselő-testület döntött a forgalomtechnikai felülvizsgálat elrendeléséról, ez az egész település közlekedését egységes elvek alapján, összefüggéseiben kezeli majd.
15.)                   Kívánatos lenne írásos felmérést készíteni külön mindegyik településrészen, hogy az ott élők milyen fejlesztéseket látnának szívesen. Ezt felvállalná-e az önkormányzat? Ha igen, akkor mikor és milyen formában valósítaná meg?
Válasz: Üröm község egységes település, nincsenek közigazgatásilag lehatárolt településrészek , így a kérdés nem megválaszolható. A Képviselő-testület eddig is a lakossági igényeknek megfelelően döntött a fejlesztésekről, beruházásokról.
16.)                   A Környezetvédelmi Törvény lehetőséget ad az önkormányzatnak, hogy szabályozza a tűzijáték használatát állat- és környezetvédelmi okok miatt. Tervezik-a tűzijáték szabályzását, tiltását?
Válasz: egyenlőre nem tervezi az önkormányzat ilyen tárgyú rendelet megalkotását,

annak végrehajtásának lehetetlensége miatt.
Laboda Gábor sk. polgármester Szabóné dr.Bartholomaei Krisztina sk. jegyző
Vissza a tartalomhoz