2022.január.14 - Üröm

Átlátható Ürömért

Átlátható Ürömért
Tartalomhoz ugrás

2022.január.14

Web
1 .)  Kérem, hozzák nyilvánosságra a 43/2020 (06.24.) számú KT határozatban szerepló 016/1 hrsz-ú ingatlan területcsere szerződését illetve használati megállapodását. A Földhivatal nyilvántartása szerint a 016/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa változatlanul Üröm Község Önkormányzata. A vízjogi területet ingyen használja a Kosztyu Kft immár több mint 20 éve. Engedély nélkül töltötte fel a kómegmunkálás mellék termékével a patak partját és erre a területre bővítette az ülepítőjét 2018-ban.(Ezzel kapcsolatban 2021.10.21 -én a „kimittud átlátszón”, majd 2021.11.11-én a Jegyző Asszonynak nyújtottam be, mint közérdekű adatigénylés. Sajnos a mai napig nem kaptam rá választ.)
 
Válasz: Olyan jogszabályi kötelezés, mely szerint az önkormányzat polgári jogi szerződéseinek nyilvánosságra hozatalát írná elő nem létezik. Az önkormányzat szerződései főszabályként — mivel közpénzen alapulnak -közérdekű adatigénylés keretében kikérhetők, kivéve amennyiben afelek gazdasági érdekre hivatkozva eves részeit vagy a szerződés egészét, nem hozhatják nyilvánosságra. Uröm Község Onkormányzata és Czakó Józsefné között megkötött telekalakítási megállapodás tulajdonátruházással szerződés nem tartalmaz gazdasági érdekkel kapcsolatos korlátozást, igy mivel 2021. december 20 napján kötötték közérdekű adatigénylés keretében kikérhető. Azonban egyes személyes adatokat ki kell takarni a másolatban kiadott szerződésen. A kérdése további részei kapcsán számos közérdekű adatigénylése során részletes tájékoztatást kapott rájuk, bár ez az On számára lehet nem elfogadhatóak. A patak 2001 évben került önkormányzati tulajdonba, előtte állami tulajdonban volt, illetve egyes szakaszai a Kevély- Völgyi Mgtsz tulajdonát is képezték. Az önkormányzati tulajdonba történő bekerülés egyjogszabály által előírt viziközmú társulat kezelőijogával (Közép-Dunamenti Vízgazdálkodási Társulat) volt társítva 2013. -ig, amikor jogszabályi rendelkezéssel kerültek megszüntetésre a kezelő társulatok az országban. Az Önkormányzat 2009 óta hozott határozatait a 44/2020(06.24) Kt.számú határozatával visszavonta és 43/2020 (06.24) Kt.számú határozatával megkezdte a helyzet rendezését. Ennek a folyamatnak az utolsó rész afenti említett 2021. december 20 napján megkötött szerződés.
 
a.)   Milyen engedéllyel és kinek a hozzájárulásával használja ingyen egy gazdálkodó szervezet az önkormányzat tulajdonát, egy vízjogi területet?
 
Válasz: Lásdfenti 44/202 és 43/2020 számú Kt.határozatot.
 
b.)  Miért vonták vissza a 157/2018.(XI.28.) számú határozatukat? Mely szerint a Kosztyu Kft évi 360.000,-Ft/év használati díjat köteles fizetni a 016/1 hrsz-ú ingatlan használatáért. 5 évre visszamenőleg 2014.01.01-2018.12.31-ig terjedó időszakra összesen 1.800.000,-Ft. (Amennyiben nem vonták volna vissza úgy 2019,2020 és 2021 évekre összesen további I .080.000.Ft-ot kellene neki fizetni.)
 
Válasz: Lásdfenti 44/202 és 43/2020 számú Kt.határozatot.
 
c) Mikor tervezik megszüntetni az árvízi veszélyt a Kosztyu mögötti területen, ahol a kötőanyag nélkül épített tákolmányok már a patakba csúsztak? Mi a befejezési határidó és ki a felelős ügyintéző? Megvárják, hogy a lakásainkat ismét elönti a patak megáradt vize? Milyen intézkedést hoztak azzal kapcsolatban, hogy ismételten a patakba engedik a kómegmunkálás vizes melléktermékét?(Ezt is többször bejelentettem.)
 
A Képviselő-testület 2021 -október 27 napján 8.napirendi pontként tárgyalta a patak ezen szakaszának rekonstrukciós munkálataira adott kivitelezói ajánlatot. A kivitelezési szerződés megkötésre került. A munkaterült átadása megtörtént. Az ügyben tervezői-kivitelezói és műszaki ellenőri egyeztetés zajlik jelenleg. Az önkormányzat eddig is és ezután is mindent megesz a patak rekonstrukciójának kivitelezése érdekében, ezért 2022. január 15- ig beadásra kerül az önkormányzat részéről a TOP+ pályázat ,melynek egyik pályázata a patakrekonstrukció.
 
A patakba történó bármilyen anyag beengedése kapcsán hatósági eljárás indítható, a kérdése általános jellegú , erre konkrét válasz nem adható. Kérem, hogy bejelentését akkor tegye meg, amikor az anyagbeengedése megtörténik, vagy annak nyoma látható, ebben az esetben az önkormányzat haladéktalanul eljárást fog kezdeményezni a vizvédelmi hatóság felé.
 
2.) Mennyibe került összesen a 2018 évben kért 35100/7999-12/2018 számú vízjogi létesítési engedély? A ráfordított teljes költség: a tervezés, a földmérés, a hatósági engedélyezés díja stb. részletesen.
 
Engedélyes tervek készítése: 2017-ben 2 M Ft + Áfa eng. elj. díj: 200.000 Ft eng. elj. díj. 100.000 Ft
 
3.)Mennyibe került összesen a 35100/6952-11/2021.számú 2021 évben ismételten a Vízügyi Hatóság kötelezése kapcsán kért vízjogi létesítési engedély? A ráfordított teljes költség: az ismételt tervezése, a földmérés, a hatósági engedélyezés díja, a kötelezés/büntetés, stb.részletesen.
 
Bírság: 250.000.- Ft
 
Újraengedélyeztetés: 2019-ben módosítás: 1 M Ft + Áfa tervezés 450.000.- Ft + Áfa elj. díj: 720.000.- Ft szakhatósági díj: 26.000.- Ft
 
4.)Miért nem teszik közzé az előterjesztésben a KT ülés 1. napirendi pontját? Nevezetesen a PMKH PE/030/01138-14/2021sz. törvényességi felhívását.
 
Válasz: Azért mert állásfoglalást igénylő személyi üv tárgyalásáról van szó ( 2011. évi CL•wur.tv 46.Ś (2),.bek.b) pont. A zárt ülésen hozott határozat nyilvános, az a honlapon a közzétételt követően megtekinthető.
 
Álláspontom szerint a fenti kérdések mindegyike közérdekü adat és kérem, hozzák nyilvánosságra. Továbbá kérem, hogy a KT ülések meghívóját és előterjesztését az SZMSZ-ben foglaltak szerint, időben tegyék közzé.
 
Válasz: A közérdekű adat megismerésére az információs önrendelkezésijogról és az információszabadságról szóló 201 Lévi CMI törvény Ill.fejezete tartalmaz rendelkezéseket , a szabályozás lényege, hogy a közérdekű adatot igényelni kell! ( „ közfeladatot ellátó szervnek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot az erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse. ” ) A IV. fejezet tartalmazza a közérdekű adatok közzétételének szabályait. A törvény I.számú mellékletében meghatározott Általános közzétételi lista előírásainak megfelelően az önkormányzat honlapján ( www.urom.hu) a közérdekű adatok közzétételre kerültek.
 
A Képviselő-testület ülései 2020. március 16 óta a koronavírus következtében elrendelt rendkívüli helyzetben egyrészt nem kerültek megtartásra —polgármester vakorolta a testület jogkörét-másrésztjogszabályi előírás következtében visszakapottjogrend miatt késedelmesen lehetett összehívni a testületet, illetve 2021.évben nem volt a Testületnek munkaterve sem , mivel elsőfélévben nem is ülésezett. 2022.évre elfogadott munkaterve van, igy törekszünk a testületi ülések SZMSZ szerinti határidőben történő összehívására és a munkaterv szerint tervezett napirendi pontok megtárgyalására.
 
Laboda Gábor sk.    Szabóné dr.Bartholomaei Krisztina sk. polgármester      jegyző
Vissza a tartalomhoz