Gyermekvédelmi beszámoló - Üröm új

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Szint 1
 

 
 
 
 
Átfogó értékelés
 
Üröm Község Önkormányzatának  2016. évre vonatkozó
 
gyermekvédelmi feladatairól
 
 
1.pont külön a mellékelt képen található
 
 
2. Az önkormányzat által nyújtott  pénzbeli, természetbeni ellátások
 
 
 
Az 1997. évi XXXI. gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény által szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben  a 2016.- os esztendőben átlagosan 38 család 71 gyermeke részesült. Ez a kedvezmény többek között ingyen tankönyvet és normatív étkezési támogatást ( óvodában és 1-8. osztályban 100%-os kedvezmény középiskolában 50%-os kedvezményt) jelent a rászoruló családoknak.
 
4 kérelem lett elutasítva, minden esetben a törvény által meghatározott jövedelemhatár túllépése miatt.
 
Az önkormányzat helyi rendelete által szabályozott 50%-os étkezési térítési díjkedvezményben 5 család gyermeke részesült.
 
Átmeneti segélyt 162 család kapott összesen3.721.000.-Ft összegben.
 
 
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások
 
 
Az önkormányzatunk a gyermekvédelmi törvényben szabályozott személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi alapellátások közül biztosítja a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének családban történő nevelésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében észlelő és jelzőrendszer működtetése. A gyermekjóléti szolgáltatással közösen gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat látnak el az egészségügyi szolgáltatást nyújtók – gyermekorvos, védőnő, háziorvosok-  valamint a közoktatási intézmények - iskola, óvoda – mint észlelő és jelzőrendszer tagjai.
 
 
 
A várandós és kisgyermekes  anyák gondozását a községben évek óta négy védőnő látja el. A népességszám folyamatos emelkedése és az évről évre magasabb születési arány miatt szükséges volt a bővítés amint a  gondozás magasabb színvonalú ellátása érdekében a 2011- es esztendőben az önkormányzat végrehajtott.
 
A védőnők, mint a jelzőrendszer tagjai kapcsolatban állnak a gyermekjóléti szolgáltatás családgondozójával, illetve a hivatal gyámügyekkel foglalkozó előadójával.
 
 
A gyermekek napközbeni ellátását településünkön az Ürömi Napraforgó Óvoda és Tagóvoda a József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény biztosítja, valamint egy közel 50 férőhelyes bölcsőde segíti a kisgyermekes családokat abban, hogy a szülők munkába tudjanak állni.
 
 
4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések
 
 
A jegyzői hatáskörbe tartozó gyámhatósági intézkedések 2013. január 1. napjától a Járási Hivatal hatáskörébe kerültek. A megmaradt feladatok a gyámhatósági ügyekben történő környezettanulmány végzése, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, valamint az óvodáztatási támogatás megállapítása. 2016 évben hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása valamint óvodáztatási támogatás megállapítása nem történt.
 
 
 
 
 
5. Bűnmegelőzés
 
 
A gyermek – és fiatalkorúak bűnelkövetővé válásának megelőzésében nagy szerepe van a szülőknek, a pedagógusoknak, a gyermekvédelemmel foglalkozó szakembereknek, a civil szervezeteknek, az egyházaknak, az önkormányzatnak és a rendőrségnek.
 
A jelzőrendszerek együttműködésével, a nevelő-oktatási intézmények szabadidős programjainak szervezésével megelőzhető a gyermekek bűnelkövetése. Fontos, hogy ezek a programok  a  gyermekek délutáni szabadidejének hasznos eltöltésére irányuljon.
 
 
 
6. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés
 
 
Konkrét megállapodás civil szervezetekkel feladatok átvállalására, szolgáltatások ellátására jelenleg a gyermekvédelem területén nincs. Ennek ellenére a civil szervezetek közül többen jelentős szerepet vállaltak, vállalnak a szabadidős programok megszervezésében, drogprevencióban.
 
 
7. Szabadidő tevékenységek
 
 
A József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nagy szerepet vállal a gyermekek és fiatalok szabadidejének eltöltésében, néptánc oktatás, kézműves foglalkozás, zeneoktatás, drámajátékok keretében.
 
A Kossuth Lajos Művelődési Ház ifjúsági klubbot működtet, rendszeres színházi előadásokat szervez, és ingyenes internet hozzáférést biztosít a fiatalok számára.
 
Az Ürömi Sport Club (ÜSC) a műfüves focipályán labdarugó edzéseket szervez gyereknek, fiataloknak. Bajnoki eredményeik figyelemre méltóak.
 
Az Ürömiek Baráti Társasága biztosítja a gyermekek számára lakóhelyük történelmének és jelenének megismerését. Környezetvédelmi napokat szervez a gyermekek bevonásával.
 
Az Ürömi Szent György Egyesület egészségnapokat szervez, melynek keretében drogprevenciós és bűnmegelőzési előadásokat tart. A Karitász szervezet karácsonykor rászoruló családok részére élelmiszercsomagot biztosítanak.
 
 
8. Jövőre vonatkozó célok meghatározása:
 
 
Fontos célnak tartjuk továbbra is, hogy a gyermekvédelem területén működő szervek, szakemberek tevékenysége minél összehangoltabb, célratörőbb, hatékonyabb legyen. A gyermekek napközbeni ellátása területén törekedni kell arra, hogy minél több gyerek – különösen a veszélyeztettet gyermekek – bölcsődébe, óvodába, napközibe járjanak. A nyári és egyéb iskolaszüneti napközbeni ellátás területén további eredményeket kell elérni. Igény esetén több turnusban kell megszervezni a nyári táborokat, több programot kell szervezni, ahol a gyerekek hasznosan eltölthetik az idejüket.

 
 
 
 
Üröm, 2017. június 20.
 
 
 
                                                                    Feketéné Kovács Ágnes
 
                                                                    Igazgatási irodavezető
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz