Már6 - Üröm új

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Szint 1

A döntés ellen 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának címzett, de a Járási Hivatalhoz elektronikus úton, illetve elektronikus ügyintézésre nem kötelezett személy esetében két példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.
A fellebbezést indokolni kell. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.
Most már az önkormányzaton múlik, hogy megakadályozza a település egész lakosságát érintő környezetszennyezést. Amiről a februári testületi ülésen határozatott is hozott.

K I V O N A T

Üröm Község Önkormányzat 2019. február 27-ei
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2019. (II.27.) Kt. számú határozata

Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

Megállapítja, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala által a PE-06/KTF/24669/2018 számon közzétett „hirdetmény” – mely az Üröm, 062/63, 062/64, 062/66 hrsz-ú ingatlanok hasznosításának engedélyezését megelőző környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról szólt – megismerte.

A kérelmet a Stonemine Bányászati és Szolgáltató Kft. (2096 Üröm, Kőbányai út 16.) nyújtotta be. A határozat 1.) pontjában jelölt hrsz-ú területeken „Budai márga” védnemű bányatelek működik. A bánya környezetvédelmi engedélye 2020. december 31. napjáig érvényes.

A Stonemine Kft. a 2019-es évben a bánya rekultivációját tervezi, ennek során a bányagödröt összesen 545.000 m3, un. inert anyaggal 2019 és 2029 évek között kívánja feltölteni.

A testület megállapítja, hogy az 545.000 m3 töltőanyagból csak 2019-es évben 300.000 m3 anyagot kíván beszállítani a bányába, míg a fennmaradó 245.000 m3-t a további 9 évben szállítaná be.

Üröm Község Önkormányzata felhívja az eljáró környezetvédelmi hatóság figyelmét arra, hogy nem járul hozzá a 062/63, 062/64 és a 062/66 hrsz-ú ingatlanok (bánya) rekultivációjához, elsősorban a település környezetének szennyezése, károsításának megakadályozása végett. Másodlagosan a közpénzekből megvalósított önkormányzati utak tönkretételének elkerülése végett.

Megállapítja, hogy a rekultiválni kívánt bánya és annak megközelítése:

sűrűn lakott településrészen történne
a napi 70 pótkocsis, 20 tonnás tehergépjármű közlekedése egészségre károsan növelné meg a levegő szálló por mennyiségét, amit a szintén egészségkárosító, a zajhatás csak fokozna
a 062/63 hrsz-ú terület védőövezetben helyezkedik el, közel az országosan védett víznyelőhöz, az ilyen nagy mennyiségben és intenzitással beszállított anyagok ellenőrizhetetlensége végett a bánya alatt és közvetlen közelében lévő karsztvizek szennyezése is fennáll

A testület kinyilvánítja, hogy amennyiben mindezek ellenére az eljáró hatóság az engedély megadása mellett dönt, úgy az önkormányzat kénytelen lesz olyan jogi eszközöket igénybe venni, mellyel ezt a mérhetetlen, a település egész lakosságát érintő környezetszennyezést és terhelést megakadályozza.

Felkéri a testület az ügyben eljáró hatóságot, hogy Üröm Község Önkormányzat képviselő-testületének észrevételeit döntése meghozatalakor mérlegelje és maximálisan vegye figyelembe.

Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntését – a határozat 1 pld-ának megküldésével – az ügyben eljáró hatósággal ismertesse.


Határidő: 2019. 02. 28.

Felelős:    Polgármester
    Jegyző
    Főépítész Iroda

Szavazati arány: egyhangú 9 igen, tartózkodás, ellenszavazat nincs.

Laboda Gábor sk. Dr. Halász Mónika sk.
polgármester jegyző


A kiadmány hiteléül:
Üröm, 2019. február 27.

Varga Lászlóné
Pénzügyi ügyintéző
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz